Kerana dirimu amat berharga

Thursday, February 15, 2007

Profil Peribadi Muslim

[dipetik dari kolejislam yahoogroups]

Profil Peribadi Muslim Yang digariskan oleh Imam Shaheed Hasan
alBanna


PROFIL PERIBADI MUSLIM

1. Salimul Aqidah (Aqidah Yang Bersih)
2. Sahihul Ibadah (Ibadah Yang Benar)
3. Matinul Khuluq (Akhlak Yang Kukuh)
4. Qowiyyul Jismi (Kekuatan Jasmani)
5. Mutsaqqoful Fikri (Intelek Dalam Berfikir)
6. Mujahadatul Linafsihi (Berjuang Melawan Hawa Nafsu)
7.
Harishun Ala Waqtihi (Pandai Menjaga Masa)
8. Munazhzhamun Fi Syuunihi (Teratur Dalam Sesuatu Urusan)
9. Qadirun Alal Kasbi (Memiliki Kemampuan Usaha Sendiri)
10.Nafi'un Lighoirihi (Bermanfaat Kepada Orang Lain)

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua pusaka Rasulullah (SAW) yang
harus selalu dirujuk oleh setiap muslim di dalam segala aspek
kehidupan. Salah satu daripada aspek-aspek kehidupan yang penting
ialah pembentukan dan pengembangan peribadi muslim. Peribadi muslim
yang dikehendaki Al-Qur'an dan Sunnah adalah peribadi yang soleh.
Peribadi muslim merangkumi sikap, ucapan dan tindakan berlandaskan
oleh nilai-nilai yang datang dari Allah (SWT).
Persepsi atau gambaran masyarakat tentang peribadi muslim memang
berbeza-beza. Bahkan banyak yang pemahamannya terlalu sempit
sehingga seolah-olah peribadi muslim itu tercermin pada orang yang
hanya rajin menjalankan Islam dari aspek ubudiyah atau ibadah yang
khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji. Padahal itu hanyalah
satu aspek saja dan masih banyak aspek-aspek lain yang harus
dihayati dan dimiliki oleh peribadi seorang muslim. Oleh itu, satu
piawai peribadi muslim yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah
merupakan sesuatu yang harus dirumuskan, sehingga dapat menjadi
acuan bagi pembentukan peribadi muslim. Bila disederhanakan,
setidaknya ada sepuluh sifat atau ciri khas yang mesti ada pada
peribadi muslim.

[1]. Salimul Aqidah (Aqidah yang bersih)

Salimul aqidah merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim.
Dengan aqidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang
kuat kepada Allah (SWT). Dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan
menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan-Nya. Dengan kebersihan
dan kemantapan aqidah, seorang muslim akan menyerahkan segala
perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang
bermaksud: "Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku,
semua bagi Allah tuhan semesta alam" (Al-an'aam:162). Karana aqidah
yang salim merupakan sesuatu yang amat penting, maka dalam awal
da'wahnya kepada para sahabat di Mekkah, Rasulullah (SAW)
mengutamakan pembinaan aqidah, iman dan tauhid.

[2]. Shahihul Ibadah (Ibadah yang benar)

Apabila disebut ibadah di dalam Islam, ia tidak hanya tertumpu
kepada ibadah khusus seperti ibadat solat, puasa, zakat dan haji.
Malah, ibadah di dalam Islam merangkumi segala urusan hidup kerana
ia bersesuaian dengan firman Allah (SWT) yang bermaksud: "Aku tidak
menjadikan jin dan manusia kecuali mereka beribadat kepadaKu (Az-
Zariyat: 56). Adalah menjadi kewajipan kita membetulkan niat yang
ikhlas di dalam menjalankan setiap amalan harian kita agar menepati
firman Allah (SWT) tersebut dan memastikan amalan-amalan tersebut
tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah (SAW).
Shahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah (SAW) yang
penting. Dalam satu hadisnya, beliau bersabda yang
bermaksud: "Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat". Dari
ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahawa dalam melaksanakan setiap
peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah (SAW) yang
bererti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan.

[3]. Matinul Khuluq (Akhlak yang kukuh)

Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh
setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan
makhluk-makhluk-Nya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia
dalam hidupnya, baik di dunia dan di akhirat. Karana begitu penting
memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah (SAW)
diutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah
mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabadikan
oleh Allah (SWT) di dalam Al Qur'an. Allah berfirman yang bermaksud:
"Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung" (Al-
Qalam: 4).

[4]. Qowiyyul Jismi (Kekuatan jasmani)

Qowiyyul jismi merupakan salah satu sisi peribadi muslim yang harus
ada. Kekuatan jasmani bererti seorang muslim memiliki daya tahan
tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan
fizikalnya yang kuat. Solat, puasa, zakat dan haji merupakan amalan
di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fizikal yang sihat dan
kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan
yang lainnya. Oleh kerana itu, kesihatan jasmani harus mendapat
perhatian seorang muslim dan pencegahan dari penyakit jauh lebih
utama daripada pengubatan. Meskipun demikian, sakit tetap kita
anggap sebagai sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang
terjadi. Namun jangan sampai seorang muslim bersakit-sakitan. Kerana
kekuatan jasmani juga termasuk hal yang penting, maka Rasulullah
(SAW) bersabda yang bermaksud: "Mukmin yang kuat lebih aku cintai
daripada mukmin yang lemah (HR. Muslim)

[5]. Mutsaqqoful Fikri (intelek dalam berfikir)

Mutsaqqoful fikri merupakan salah satu sisi peribadi muslim yang
juga penting. Kerana itu salah satu sifat Rasul adalah fatonah
(cerdas). Al Qur'an juga banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang
manusia untuk berfikir, misalnya firman Allah yang
bermaksud: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah: " pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Al-
Baqarah: 219)
Di dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan,
kecuali harus dimulai dengan aktiviti berfikir. Kerananya seorang
muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas.
Bayangkan, betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapatkan
pertimbangan pemikiran secara matang terlebih dahulu. Oleh kerana
itu Allah mempertanyakan kepada kita tentang tingkatan intelektual
seseorang, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
Katakanlah: "samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak
mengetahui?"', sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran". (Az-Zumar: 9)

[6]. Mujahadatul Linafsihi (Berjuang melawan hawa nafsu)

Mujahadatul linafsihi merupakan salah satu keperibadian yang harus
ada pada diri seorang muslim kerana setiap manusia memiliki
kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan
kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat
menuntut adanya kesungguhan. Kesungguhan itu akan ada manakala
seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada
pada setiap diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam.
Rasulullah (SAW) bersabda yang bermaksud: "Tidak beriman seseorang
dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang
aku bawa (ajaran Islam)" (HR. Hakim)

[7]. Harishun Ala Waqtihi (Pandai menjaga masa)

Harishun ala waqtihi merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini
kerana waktu mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan
Rasul-Nya. Allah (SWT) banyak bersumpah di dalam Al Qur'an dengan
menyebut nama waktu seperti wal fajri, wad dhuha, wal asri, wallaili
dan seterusnya.

Allah (SWT) memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama,
yakni 24 jam sehari semalam. Dari waktu yang 24 jam itu, ada manusia
yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Kerana itu
tepatlah sebuah peribahasa yang menyatakan: "Lebih baik kehilangan
jam daripada kehilangan waktu". Waktu merupakan sesuatu yang cepat
berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh kerana itu setiap
muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik
sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif, tak ada yang
sia-sia. Maka di antara yang ditegur oleh Nabi (SAW) adalah
memanfaatkan momentum lima perkara sebelum datang lima perkara,
yakni waktu hidup sebelum mati, sihat sebelum datang sakit, muda
sebelum tua, lapang sebelum sibuk dan kaya sebelum miskin. Hadis
tersebut diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab al-Mustadrak.

[8]. Munazhzhamun fi Syuunihi (Bersistematik dalam menjalankan
sesuatu urusan)

Munazhzhaman fi syuunihi termasuk keperibadian seorang muslim yang
ditekankan oleh Al Qur'an maupun Sunnah. Oleh kerana itu dalam hukum
Islam, baik yang terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah
harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Ketika suatu urusan
ditangani secara bersama-sama, maka diharuskan bekerjasama dengan
baik sehingga Allah menjadi cinta kepadanya. Dengan kata lain, suatu
urusan mesti dikerjakan secara profesional. Apapun yang dikerjakan,
profesionalisme selalu diperhatikan. Bersungguh-sungguh,
bersemangat, berkorban, berkelanjutan dan berdasarkan ilmu
pengetahuan merupakan hal-hal yang mesti mendapat perhatian serius
dalam penunaian tugas-tugas yang diamanahkan.

[9]. Qodirun Alal Kasbi (Memiliki kemampuan usaha sendiri/mandiri)

Qodirun alal kasbi merupakan ciri lain yang harus ada pada diri
seorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan.
Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru boleh
dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian terutama dari
segi ekonomi. Tak sedikit seseorang mengorbankan prinsip yang telah
dianutnya kerana tidak memiliki kemandirian
dari segi ekonomi. Kerana peribadi muslim tidaklah mesti miskin,
seorang muslim boleh saja kaya bahkan memang harus kaya agar dia
boleh menunaikan ibadah haji dan umroh, zakat, infaq, shadaqah dan
mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh kerana itu perintah mencari
nafkah amat banyak di dalam Al Qur'an maupun hadis dan hal itu
memiliki keutamaan yang sangat tinggi.
Dalam kaitan menciptakan kemandirian inilah seorang muslim amat
dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik. Keahliannya itu
menjadi sebab baginya mendapat rizeki daripada Allah (SWT). Rezeki
yang telah Allah sediakan harus diambil dan untuk mengambilnya
diperlukan kepakaran atau ketrampilan.

[10]. Nafi'un Lighoirihi (Bermanfaat kepada orang lain)

Nafi'un lighoirihi merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim.
Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik sehingga
dimanapun dia berada, orang disekitarnya merasakan keberadaannya.
Jangan sampai keberadaan seorang muslim tidak menggenapkan dan
ketiadaannya tidak mengganjilkan. Ini bererti setiap muslim itu
harus selalu berfikir, mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksima
mungkin untuk bermanfaat dan berperanan dengan baik dalam
masyarakatnya. Di dalam hal ini, Rasulullah (SAW) bersabda yang
bermaksud: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
orang lain" (HR. Qudhy dari Jabir). Demikian secara umum profil
seorang muslim yang disebutkan dalam Al Qur'an dan sunnah. Sesuatu
yang perlu kita hayati dan amalkan pada diri kita masing-masing.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails